Vývoj cílů a jejich ochran: V měsíci 3/2012 byla objevena 4. dimenze... "éra intelektu", z jehož podstaty byla objevana také nová Logika 3D, která vychází, tak jako všechno (proti)vývojové, z modelu pouhých 5-ti etap vývoje. Už jen Mayský kalendář nám vzkazuje, že "Tak jak vše posuzujeme vlastními 5-ti smysly, tak se také vše rozhoduje jen v 5-ti etapách založených na smyslech s Počátkem uprostřed". Nyní všichni musíme svýmy smysly v 5-ti etapách rozhodnout, jak budeme ovlivňovat smysly ostatních kolem sebe, přičemž také nečinností, i když si to neuvědomujeme, jednáme vždy v určitých směrech destruktivně či přímo protivývojově. Jen "vývojové" znamená vždy to správné pro všechny a všechno.

0. etapa - "Počátek" ... čich, nebo také na vyšší úrovni tušení, že něco existuje:
Počátkem je určité definování, střed, informace či náznak objevu (zde konkrétně výše zmíněného) ... popis je zde http://ideal.intelekt.sweb.cz nebo zde v souboru PDF, avšak teď tyto odkazy ještě neotvírejte! Stručně řečeno, jedná se o následující popis: "Dosavadní logika je nyní už především chybná, destrukční a protivývojová, což je průkazně vidět všude kolem nás. "LOGIKA" by měla však být, již dle samé podstaty významu slova, jen vývojového významu podobně jako "selský rozum". Toto vše je vlastní Logice 3D, která žádné protivývojové či dokonce destruktivní tendence nepřipouští a dokonce je logickou cestou zjišťuje a následně eliminuje (vylučuje)". Logika 3D není žádným filosofickým směrem, žádným politickám zřízením, žádným náboženským, ale ani žádným jiným systémem. Logika 3D je jen logikou, která je jediným a základním modelem pro všechny směry, zřízení, systémy, úřady, instituce... jednodušeji a obecněji pro všechny idealizující se vztahy, a to až do doby, než bude dosaženo vývojem ještě vyšší logiky 4D.
1. etapa - "Vznik" ... hmat, jakožto už něco vzniklého nezvratného současného:
Vznik znamená existující nevyvratitelnou skutečnost, že objev byl už vyřčen (zveřejněno na Internetu a také v předcházející etapě), a proto tuto etapu už nelze ignorovat a musí ji všichni akceptovat. Poučení z této etapy je "Všichni se společně podílíme na vývoji přírody, ale také jednotlivě na přirozenosti vývoje". Logika 3D, jakožto "selský rozum" je nevyhnutelnou budoucností člověka, ale také přírody vyšší úrovně. Rozhodující však je, jak rychle toto společně dokážeme vlastním přičiněním zrealizovat či vlastní ignorací zneužít. Tato etapa je vlastní právě většině lidí, to je takových, kteří se již dále nezatěžují nějakými objevy či přemýšlením, avšak jsou jedineční v uvědomění si této etapy na nejvyšší možné úrovni na úkor následujících dvou etap, pro ně méně podstatných. Proto pokud patříme mezi tyto lidi a pokud si vždy přejeme vývoj jako takový, což znamená, že věříme v lepší život a chceme ho nejen pro sebe, ale stejně tak pro své nejbližší, nebo jen doufáme, že objev je pro všechny správným vývojem, pak logicky musíme také jen akceptovat následující 2 etapy a následně pokračovat už jen poslední etapou.
2. etapa - "Chápání" ... sluch jako základ mluvy a komunikace s ostatními o faktech vzniklých v minulosti:
Pokuste se pochopit vše dle odkazu 0. etapy (otevřete si ho). Logika 3D vychází, tak jako všechno (proti)vývojové, z pouhých 5-ti etap vývoje, které lze zapsat jediným obecným vzorcem 3D. A právě tento Vzorec 3D je převratným či klíčovým objevem, bez něhož jsme doposud neměli na nic vývojové řešení (nic doposud není ideální). Už nyní však pouhý tento vzorec 3D řeší doposud sporná filosofická dilema (metafyzika, etika, ...) týkající se také společnosti (realismus a protipól nominalismus, ale také jiné) a objasňuje historická fakta (Mayský kalendář, Jing-Jang, ...). Tato etapa je vlastní komunikativním lidem, řečníkům a filozofům, kteří prahnou po dokonalém poznání již objeveného. Proto, nechápete-li objev jako jediná možnost vývoje, pak nemáte jinou možnost než se ihned po přečtení této věty vrátit k etapě předcházející. Poučení zní "Čím více chápeme minulost, tím více jsme připraveni na budoucnost". Pokud však už nyní chápeme, že objev je pro všechny vývojem, také logicky chápeme, že právě zde se teď nachází celé lidstvo, ale bez základních informací, které vše důležité řeší. Dokud s tímto vším neseznámíme většinu nejbližších, známých a kolegů, musíme logicky nejdříve pokračovat poslední etapou.
3. etapa - "Učení"... zrak jako nejdůležitější vjemový smysl učení, které směřuje k vývoji budoucna:
Mnohé je už pochopeno a mnozí v okolí jsou také s tímto už seznámeni. Úkolem je nyní to, jak všechno nejlépe využít ve prospěch všech a vývoje. Tato etapa je doménou především vědců a programátorů, jejichž objevy jsou odedávna jen brzděny a zneužívány. Před zneužitím a to i tohoto objevu se však sama Logika 3D dokáže zase logicky ubránit, neboť logika 3D je současně učením principů "změny polarity" protivývojového na vývojové, ale také obráceně. Prioritou této etapy je skutečné vývojové učení, neboli učit se vzorec 3D vývojově používat ve všech oborech (návod je také v odkazu). Poučení: "Učením a vývojem pomůžeme všem!". Naučení se něčemu novému a vývojovému se považuje logicky za "Tvoření" nového objevu, ale vyšší úrovně a také založeném na principu Logiky 3D. Proto každý, kdo se učit nechce, musí tuto etapu jen akceptovat a ve svém vývoji se musí vrátit k předcházející etapě.
4. etapa - "Tvoření"... chuť něco dokázat, vymyslet a stále dokola od nového vyššího počátku tvořit:
Poslední etapa vývoje, ale současně také základ nového "Počátku" původního objevu, a to na vyšší úrovni. Jednodušeji řečeno. Všechny vývojové názory z předešlých etap jsou logicky směřovány právě do této etapy, aby co nejrychleji a přirozeně proběhl další vývoj všech a všeho právě k vyšším úrovním. Tato etapa pro všechny filosofické směry byla doposud logicky nedosažitelná, protože neexistoval žádný prostředek pro kumulaci všech možných informací. Dříve se snažili filosofové neustále všechny poznatky zdokumentovat a vytvořit jednotnou "studnu poznání", ale bezúspěšně. Nyní máme sice jen Internet, ale právě ten je tím počátkem vzniku nové dokonalejší sítě informací čili technologie 3D. Tímto se také celá filosofie všech směrů už nyní, ať filosofové chtějí či nechtějí, posouvá na novou filosofii vyšší úrovně. Poučení této etapy je "Nepodceňujme nikdy důležitost vývojových informací a vlastním rychlým šířením je maximálně ochraňujme!". Každý, kdo dospěl do této etapy, musí logicky dle svých možností o tomto vývojovém objevu informovat své okolí. Logické je, že informace jsou vždy výchozím a tím nejdůležitějším vývojovým "objevem" pro další skok k vývojovým objevům vyšších cílů, počátků či úrovní a taky skok k další logické dimenzi 4D.

Poznámky: